Izimoto online dating

Posted by / 03-Feb-2016 05:42

Izimoto online dating

Lezehlekalo akuwona umsebenzi ka Nkulunkulu(u Mdali) ngaphandle uma uthi u Nkulunkulu usho thina singabantu, ngalokho ke ngokwazi kwami u Nkulunkulu umelana neningi labantu abaqotho ngokwehlukana kobuhlanga babo; kodwa ke kunedlanzana lamagciwane emphakathini elihlalele ukusihola libuye lisibulale ngendlela elithanda ngayo.Ngiyacabanga kubalulekile ukuthi ngicacise uma ngikhuluma ngo Nkulunkulu ngoba okushiwo ngo Nkulunkulu ngumcabango ofuthekile ebantwini abaningi, lelo gama lingabuye lichaze okanye lisho izinto eziningi ezehlukene.Many thanks to Sipho Mkhambatsi Muzi for translating the few few pages of this book into Zulu. (Wbuye wafunda nangolimi lobu Ladakhi kwelase Ndiya).I used the Google translate tool again to translate the rest, and it’s surely rough along with the other translations. Lencwadi izobuye ihunyushe nangolimi lesi Hindi ukuze ngandise ukunanazela udumo kuye kanyenezindawo azivakashela ngezinsuku zakhe zokugcina emhlabeni.Lona mqulu wencwadi ucukethe imininingwane yezindlela ezine ezichaza izigaba zobuphangi bombusazwe nokuthi imiqondo yabantu ikhohliswa kanjani malula, ubuzwe nokumelana nabo, ukwehlisa amandla walabo abasiphethe, nokwakha inkululeko yeqiniso, ukuziphatha, nokukhiqiza okwemnotho kanye nokudla okunesidingo, ukwabelana ngomnotho ngokwanele kuwonke umuntu, nokusekela impilo zabantu, izingabunjalo, Ubuntu kanye nokucweba kwempilo.

Ngenza okusemandleni wami nangokuhumusha lencwadi ngisebenzisa uhlelo lwe Google kulowo msebenzi wokuhumusha, kodwa ngokuqinisekile amanye amagama ayindida abuye abe nzima.

Ngokuhamba kwesikhathi lencwadi izohumeshelwa olimini lesi Ladakhi, kodwa okwamanje ngisekatholi uhlelo lwamahhala lokwenza lowo msebenzi.

Ngicabanga ukuthi lencwadi izosiza kakhulu kulabo abakhuluma isi Zulu noma isi Hindi.

I decided to translate it into Zulu next partly because my sister went to South Africa shortly before she died in India and she learned some Zulu there.

(She also learned an impressive amount of Ladakhi in India.) Tools of Control will be translated into Hindi next to honor her and her last place on Earth.

izimoto online dating-32izimoto online dating-18izimoto online dating-79

Ubuningi bezehlakalo zomhlaba zidalwe ngabantu uqobo lwabo.